اطلاعات تماس
۳۶۶۸۲۸۳۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۶۸۲۳۲۳ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۶۸۴۸۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸

تولیدی صالح پلاستیک جهرمی 02136682323

تولیدی صالح پلاستیک جهرمی 02136682323

تلفن ها

  • تلفن:
  • ۳۶۶۸۲۸۳۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • تلفن:
  • ۳۶۶۸۲۳۲۳ ۲۱ ۰۰۹۸


فکس ها

  • فکس:
  • ۳۶۶۸۴۸۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸


پست الکترونیک

  • پست الکترونیک: